Moje konto
jest obecnie pusty...
 • Strona główna
 • Aktualności
 • Regulamin
 • Kontakt
 • Wysyłka i zwroty
 • Korzystanie ze sklepu
Promocje H0 Promocje TT Promocje N

Jaką kolekcjonujesz skalę?

G W A R A N C J A

1.  Produkty oferowane w naszym sklepie objęte są 2 letnim okresem gwarancji producenta. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne, w tym także ukryte które uwydatniły się podczas eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego! oraz wad powstałych na jego skutek.

Podstawą udzielenia gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu, w razie jego braku prosimy o kontakt.
2.  W przypadku sprzedaży dokumentowanej Fakturą VAT, niepodlegającej Ustawie z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" lub Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" strony umowy: Klient i Właściciel serwisu, na podstawie Art. 558 Par. 1. Kodeksu Cywilnego wyłączają rękojmię na sprzedawane towary. Towary objęte są wyłącznie gwarancją Właściciela serwisu i/lub producenta zgodnie z informacją o gwarancji zawartą w opisie towaru.
3.  Podzespoły elektroniczne (mni. dekodery) nie są objęte gwarancją, wyjątkiem są sytuacje uzgodnione z handlowcem. Trafiają do Państwa pełnowartościowe elementy wyłącznie bezpośrednio z sieci dystrybucji producentów.

4. Reklamowany produkt klient zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt. Odesłanie produktu po naprawie odbywa się na koszt sprzedawcy/producenta.

KOMIS

Firma F.H.U.DELTA BIS Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż modeli komisowych, modele te są sprawdzone przez nas pod kątem sprawności technicznej, wystawiany jest na nie dowód zakpu jednak nie podlegają one ogólnym warunkom gwarancyjnym.

WARUNKI NAPRAW GWARANCYJNYCH

    Firma F.H.U.DELTA BIS Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie produktów objętych okresem gwarancji licząc od daty zakupu w czasie określonym przy danym towarze.

Wyjątki

1.  Towar posiadający Gwarancję Producenta nie podlega gwarancji sprzedawcy! Te pozycje mogą być serwisowane wyłącznie we wskazanej sieci producenta, zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej dostarczanej wraz ze sprzętem. Okres gwarancji w tym wypadku jest podany tylko w celach informacyjnych.

2.  Gwarancją nie są objęte materiały eksploatacyjne (tory, smary, wentylatory itp.) z racji ich naturalnego zużywania się, kable, elementy naturalne zużywające się podczas normalnego użytkowania, oraz inne elementy, na które udzielenie gwarancji jest niemożliwe (kable, przejściówki itp.) oraz podzespoły elektroniczne (w tym dekodery) ze względu na możliwość niewykrywalnego uszkodzenia elektrycznego..

3.  Towary objęte rękojmią podlegają wyłącznie prawom rękojmi w okresie podanym od chwili zakupu. Tak oznaczony sprzęt nie posiada gwarancji!

WARUNKI GWARANCJI
 

 • Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 90 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania sprzętu do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 120 dni roboczych.
 • Wstępem do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej jest kontakt ze sprzedawcą za pomocą e-maila  bądŸ telefonu i wcześniejsze ustalenie procedury reklamacyjnej.
 • Kupujący zobowiązuje się dostarczyć wadliwy sprzęt do wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego na własny koszt. Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu oraz opisu objawów (wypełniona karta zgłoszenia reklamacyjnego – jeśli została dołączona do produktu) lub ich kopii, sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez Kupującego warunków gwarancji.
 • Reklamowane produkty powinny zostać dostarczone w opakowaniu fabrycznym oraz muszą być kompletne (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.) chyba że ustalono inaczej z punktem serwisowym. W przypadku braku oryginalnego opakowania sprzęt zostanie przyjęty warunkowo. Firma F.H.U.DELTA BIS Sp. z o.o. nie odpowiada w takim przypadku za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu.
 • Po dokładnych oględzinach w serwisie i w przypadku wykrycia niezgodności z warunkami gwarancji również pod nieobecność reklamującego, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Sprzedawca wyłącza obowiązek powiadomienia kupującego na piśmie o odrzuceniu, roszczenia gwarancyjnego. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.
 • Pojęcie "wady sprzętu", o której mowa niniejszych warunkach napraw gwarancyjnych, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, podana usterka nie występuje wg serwisu pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport w wysokości zgodnej z obowiązująca taryfą.
 • W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Sprzedawca nabył podzespoły stanowiące przedmiot niniejszej umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności.
 • Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.
 • W przypadku powstania zaległości finansowych, względem firmy F.H.U.DELTA BIS Sp. z o.o., właściciel towaru oświadcza iż wyraża zgodę na zatrzymanie sprzętu reklamowanego w serwisie. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulegają przepadkowi na rzecz firmy F.H.U.DELTA BIS Sp. z o.o. Firma nie ma obowiązku dostarczenia Nabywcy zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 • Po wykonaniu 3 napraw nie przynoszących rezultatu nabywcy przysługuje wymiana na produkt nowy lub jeśli produkt nie jest już w ofercie zwrot kwoty zakupu lub wymiana na inny produkt, w tym celu należy pozostać w kontakcie ze sprzedawcą.
 • W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
Ładowanie...